اعلاميه ای که در يک وب سايت اسلامی منتشر شده است ميگويد يک رهبر ارشد القاعده در عربستان سعودی اخيرا توسط نيروهای آمريکائی در غرب عراق کشته شده است.

مرگ عبدالله محمد رشيد ال رشود هنوز تائيد نشده است. نام او در فهرست ستيزه جويان تحت تعقيب در عربستان سعودی است. القاعده او را يکی از مدرّسين ارشد مذهبی آن شبکه در عربستان سعودی معرفی ميکند.

 بيانيه القاعده به نقل از ابو مصعب الزرقاوی رهبر شبکه تروريستی در عراق ميگويد ال رشود در جريان حملات هوائی آمريکا در نزديکی مرز عراق با سوريه کشته شد. بنا به اين اعلاميه وی شش هفته پيش برای پيوستن به شورشيان در عراق از عربستان سعودی خارج شده بود.

دو سال پيش گزارش شده بود که ال رشود در زدو خورد با نيروهای امنيتی عربستان در رياض کشته شده است اما مقامات دولتی بعدا آن گزارش را تکذيب کردند.