پايان گرفتن اعتصاب غذای تعدادی از زندانيان سياسی وابسته بگروه های دانشجويی از تهران آقای کيانوش سنجری سخنگوی جبهه دمکراتيک ايران ضمن گفتگويی با بهروز عباسی از بخش فارسی خواسته های اين زندانيان را مورد بررسی قرار می دهد.