يک اتحاديه اپوزيسيون لبنان که مخالف سوريه است و رهبری آن را سعد حريری برعهده دارد، در نخستين انتخابات لبنان که پس ازتقريبا ۳۰ سال بدون نفوذ سوريه برگزارشد، کنترل پارلمان لبنان را دردست گرفت.

وزارت کشور لبنان شامگاه روز دوشنبه تأييد کرد که اتحاديه تحت رياست آقای حريری، فرزند نخست وزير پيشين لبنان که چندی پيش ترور شد، درانتخابات پارلمانی روز يکشنبه کليه ۲۸ کرسی منطقه شمال لبنان را تصاحب کرده است.

اپوزيسيون لبنان اکنون کنترل ٧۲ کرسی از پارلمان ۱۲۸ نفری اين کشور را در دست دارد. جناح هوادار سوريه که رهبری آن را گروه ستيزه جوی حزب الله عهده داراست، ۳۵ کرسی را تصاحب کرده است. ۲۱ کرسی بقيه نصيب قانونگزارانی شده است که بخشی از يک ائتلاف ضعيف ميان ميشل عون، رهبر اپوزيسيون مسيحی، و سياستمداران هوادار سوريه به شمارمی روند.

 نهضت اپوزيسيون ضد سوريه در لبنان، چهار ماه پيش به دنبال آشوب هائی که متعاقب ترور ۱۴ فوريه رفيق حريری روی داد، نضج گرفت.

ترور رفيق حريری، تظاهرات گسترده ای را عليه سوريه در بيروت به دنبال داشت و فشارهای بين المللی را به سوريه افزايش داد و اين کشور را وادار ساخت کليه ۱۴ هزار سرباز خود را در ماه آوريل از لبنان خارج کند.