در برنامه امشب جوانان، توجه شما را به ادامه بيانات پرزيدنت بوش در جمع دويست نفری دانش آموزاموزان کشورهای مسلمان خاورميانه در واشنگتن جلب می کنيم: مردان و زنانی از کشورهای شما به آمريکا مهاجرت کرده اند زيرا باور داشتند که در آمريکا، کار سخت نتيجه خواهد داد، به ايمان مردم احترام گذاشته می شود، و ميراث فرهنگی آنها ارزشمند است و به آن ارج نهاده می شود.

 اين گزارش توسط همکارمان ابراهيم بی پروا تهيه شده است که به آگاهيتان می رساند.