يک کميته سازمان بين المللی کار، وابسته به سازمان ملل متحد، از ايران، برمه، کامبوج، کلمبيا و زيمبابوه خواسته است به آزادی کارگران خود برای تشکيل انجمن و سازمان احترام بگذارد.

کميته آزادی تشکيل انجمن می گويد دستگيری رهبران اتحاديه های کارگری در ايران، برمه و زيمبابوه ناراحت کننده است.

 کميته از خودداری دولت کامبوج در ارائه اطلاعات کاملی در باره قتل دو رهبر اتحاديه کارگری در يک دوره چهارماه ابراز تاسف می کند.