آمريکا می گويد گزارش سازمان ملل متحد که فاش می سازد ايران زمان غنی سازی پلوتونيوم را به غلط گزارش داد، نشان می دهد که تهران به گمراه ساختن بازرسان در باره برنامه اتمی خود ادامه می دهد.

يک ديپلمات ارشد آمريکا روز پنجشنبه در جلسه آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين گفت اظهارات ضد و نقيض مقامات ايران زياد تر از آن است که بتوان آنرا يک اشتباه ناخواسته توصيف کرد.

مقامات ايران می گويند تهران با آژانس بين المللی انرژی اتمی در تحقيقاتی که در باره يک شبکه قاچاق به رهبری يک دانشمند اتمی پاکستان جريان دارد، همکاری می کند.