رئيس بانک جهانی از سوی جامعه بين المللی از عدم مداخله برای متوقف ساختن نسل کشی در رواندا در سال ۱٩٩۴ پوزش خواسته است. 

پال ولفوويتز روز پنجشنبه در جريان ديداری از رواندا گفت جهان به دليل ناديده گرفتن آنچه در آن سال در آن کشور گذشت، مسئوليت عظيمی بر عهده دارد. آقای ولفوويتز اين نظر را هنگام بازديد از بنای يادبود حدود ٨۰۰ هزار قربانی نسل کشی در رواندا، در حومه " کيگالی" پايتخت ابراز داشت.