يک مقام آمريکائی می گويد در صورتی که کره شمالی به مذاکرات اتمی باز نگردد، دولت بوش راه های ديگری غير از ديپلماسی را بررسی خواهد کرد.

" کريس فورد" عضو دفتر آمريکائی " تائيد و قبول" روز پنجشنبه در سخنانی در جلسه آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين گفت: واشنگتن می خواهد به دپيلماسی فرصت داده شود کار کند، اما يادآور شد که چنين کاری ايجاب می کند کره شمالی بدون هيچ پيش شرطی به مذاکرات باز گردد و از دنبال کردن تسليحات اتمی دست بردارد.

آقای کريس گفت در غير اينصورت، آمريکا ناچار خواهد بود در باره راه های ديگر با متحدان خود رايزنی کند. او چگونگی اين راه ها را مشخص نساخت.