با ادامه  اعتصای غذای بسياری از زندانيان سياسی ايران، اجتماع و تحصن خانواده های آنها و فعالان سياسی با تقاضای آزادی کليه زندانيان سياسی امروز نيز ادامه داشت. اين اجتماع امروز از سوی مامورين انتظامی و لباس شخصی ها درهم کوبيده شد و چندين نفر از اجتماع کنندگان بازداشت شدند.

در رويداد خشونت آميز امروز، کيانوش سنجری، فعال سياسی و عضو جبهه دمکراتيک ايران نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وی پس از چند ساعت آزاد شد و با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا به گفتگو پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.