به دنبال تجمع فعالان سياسی و فرهنگی در مقابل زندان اوين، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با دو تن از تجمع کنندگان که يکی از آنها خواهر يک زندانی سياسی و ديگری آقای امي فخرآور است گفتگويی انجام داد که در اينجا می شنويد.