با ادامه اعتصاب غذای زندانيان سياسی ايران و اجتماع خانواده های آنان و فعالين سياسی در برابر زندان اوين در تهران، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا با آقای کيانوش سنجری، فعال سياسی و سخنگوی جبهه دمکراتيک ايران گفتگويی انجام داد پيرامون وضعيت سلامت زندانيان سياسی در حال اعتصاب غذا که توجه شما را به آن جلب می کنيم.