روز شنبه يازدهم ژوئن تعدادی از ايرانيان مقيم بريتانيا روبروی سفارت جمهوری اسلامی در لندن دست به اعتصاب غذا زدند. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اينباره با آقای حميدرضا ظريف نيا عضو کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی گفتگويی انجام داده است که می شنويد.