انفجار عظيم ناشی از منفجر شدن يک اتومبيل حامل بمب، دست کم ۱۴ نفر را در کشمير تحت حاکميت هند از پای در آورد.

پليس می گويد سه افسر پليس نيز جزو کشته شدگان هستند. در اين انفجار که در يک بازار شلوغ در شهر پولواما Pulwama درجنوب سريناگار پايتخت کشمير تحت حاکميت هند روی داد، ۱۰۰ نفر نيز مجروح شدند.

انفجار، به يک مدرسه، پاسگاه پليس و چندين مغازه نيز آسيب وارد آورد. به گفته مقامات مسئول، بمب در يک کاميون جا سازی شده بود.

جسد راننده کاميون نيزدر صحنه حادثه به دست آمد. هنوزهيچ گروهی مسئوليت خود را در قبال اين حمله برعهده نگرفته است. مردم خشمگين و مصيبت ديده پس از انفجار به خيابان ها ريختند و حمله را محکوم کردند. پليس برای متفرق ساختن جمعيت از گاز اشک آور استفاده کرد.