مقامات اسپانيا مي گويند  دست کم يک نارنجک در نزديکي فرودگاهي در شمال شرقي کشور منفجر شده است. 

اين حادثه پس از يک هشدار تلفني  گروه جدائي خواهد باسک روي داد.

در مورد تلفات يا خسارات  ناشي از انفجار  گزارشي نرسيده است.  پليس مي گويد  هنگام وقوع  انفجار شمار کساني که د  فروگاه حضور داشتند، زياد نبود و  ماموران توانستند  آنها را خارج کنند.  افسران بعدا   نارنجک اندازهائي را در نزديکي   ساختمان هاي فرود گاه پيدا کردند.