شماری از فعالان سياسی ايرانی در انگلستان، در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن دست به اعتصاب غذا و تظاهرات زده اند.

نازنين انصاری از لندن گزارش ميدهد: