آقای دکتر فرزاد حميدی، پزشک عمومی . مدافع حقوق زندانيان سياسی در ايران، که خود در زندان رجائي شهر کرج  بسر ميبرد و حال با قرار کفالت آزاد شده است در گفتگوی اختصاصی که با رامش انجام داده از آزادی خود و شرايط داخل زندان صحبت می کند