در پرتغال، حدود ۲۰۰ جوان به يک ساحل مشهور در نزديکي پايتخت حمله کردند، مردم را به وحشت انداختند و اموال ساحل نشينان را به سرقت بردند.

به گفته پليس، دسته هاي جوانان ۱۲ تا ۲۰ ساله، بعداز ظهر جمعه به ساحل " کارکاولوس" – در ۱۵ کيلومتري غرب ليسبون – ريختند، حالتي تهاجمي به خود گرفتند و به کساني که سرگرم آفتاب گرفتن بودند، حمله کردند.

پليس ضد شورش به ساحل اعزام شد. ماموران براي متوقف ساختن حملات به تيراندازي هوائي پرداختند و چهار مظنون را  دستگير کردند.پنج نفر، از جمله دو افسر پليس، اندکي زخمي شدند.

مقامات بر اين عقيده هستند که جوانان از محله هاي فقير تر ليسبون آمده بودند.