دولت فيليپين نيروهاي نظامي را در مانيل به حال آماده باش کامل در آورده است.اين

اقدام  در پي يک هفته تنش سياسي و در حالي صورت مي گيرد که بيم آن مي رود گروه هاي مخالف در پيشاپيش برگزاري آئين هاي  يکصد و هفتمين سالگرد استقلال فيليپين در روز يکشنبه، تظاهراتي برپا  کنند.

گروه هاي مخالف گلوريا آرويو،  رئيس جمهوري را به فريبکاري در انتخابات سال پيش متهم مي کنند، و با  انتشار نوارهاي مکالمات تلفني که  نشان مي دهد او در فريبکاري گسترده دست داشته است،  به يک مبارزه سراسري عليه رئيس جمهوري دست زده اند.

همچنين،   سناي  فيليپين  رسيدگي به اتهاماتي را که در مورد رشوه گيري از قمارهاي غير قانوني به  شوهر و يکي ديگر از خويشاوندان خانم آرويو وارد آمده  آغاز کرده است.

اين اتهامات ثابت نشده است و رئيس جمهوري درخواست مخالفان را براي استعفاي او رد کرده است.