دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش بهروز عباسی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، وضعيت زندانيان سياسی ايران، اعتصاب غذای آنها و نامه آقای مهندس عباس امير انتظام را مورد بررسی قرار می دهد.