اعتصاب غذای برخی از زندانيان سياسی در زندانهای ايران سبب شده است که اعتراض نامه ای از سوی گروهی از سازمانهای مدافع حقوق بشر در خارج از کشور جهت کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد ارسال شد. نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.