به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره اظهارات وزير خارجه سوئيس پيرامون پاسخ نهايی مردم سوئيس به اتحاديه اروپا توجه فرمائيد.