گوردن براون، وزير دارائی بريتانيا، از کشورهای ثروتمند توليد کننده نفت خواست به تلاش جهانی برای از ميان بردن فقر در آفريقا به پيوندند.

آقای براون روز يکشنبه در يک مصاحبه تلويزيونی در بريتانيا گفت کشورهائيکه از افزايش بهای نفت بهرمند شده اند ميبايد در جهت کاهش بدهی کشورهای آفريقائی و به کمکهای بين المللی به اين کشورها ياری کنند. وی افزود که با تعدادی از کشورها در باره اين موضوع تماس گرفته است. طرح های مبسوط بريتانيا در مبارزه با فقر در آفريقا در صدر موضوعات نشست آتی سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان، موسوم به گروه 8 ، که قرار است در ماه آينده در اسکاتلند برگزار شود خواهد بود.

روز جمعه گذشته آقای براون نکات اصلی طرحی را که بر اساس آن کمکهای خارجی را شديدا افزايش خواهد داد، در مقررات تجارتی کنونی تجديد نظر خواهد کرد، و بدهی کشورهای آفريقائی را از بين خواهد برد مطرح کرد. تونی بلر، نخست وزير بريتانيا در نظر دارد در ديدار خود با پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری آمريکا، که قرار است در هفته جاری در واشنگتن صورت گيرد، از اين طرح پشتيبانی کند. پرزيدنت بوش از اين طرح طرفداری نکرده است زيرا معتقد است روش تامين اعتبارات مالی طرح با طرح تنظيم بودجه آمريکا همسو نيست.