مخالفت مردم فرانسه و هلند با قانون اساسی اروپا اين اتحاديه را با بحزان جدی روبرو ساخته است. از همين رو  ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه ، برای گفتگو با گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان به برلين سفر کرده است. نسرين مهدوی، گزارشگر صدای آمريکا در اين مورد گزارش ميدهد.