صدو سی امين برنامه «نهاد رياست جمهوری و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا» به پيروزی تئودور روزولت، بيست و ششمين رئيس جمهوری آمريکا، و دستآوردهای او می پردازد.  خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سپس در صدو سی و يکمين برنامه به سياست خارجی پرزيدنت تئودور روزولت (از حزب جمهوری خواه) می پردازد و به اين نکته اشاره می کند که وی از موفق ترين پاسداران صلح در تاريخ آمريکا شناخته شده است.