جمهوری اسلامی ايران ميگويد تعليق غنی سازی اورانيوم را تا آخر ماه آينده تمديد ميکند تا مذاکره کنندگان اروپائی برای تنظيم پيشنهادهای خود بمنظور دور جديدی از مذاکرات برای حل و فصل اختلافات جاری اتمی فرصت داشته باشند.

 خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اظهارات علی آقامحمدی يک سخنگوی دولت را نقل کرد که گفته است نمايندگان اروپا بايد برای عرضه جزئيات مشوق های خود به تهران در ازای تمديد توقف در فعاليت های اتمی آماده شوند.

 سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا خواستار آنند که ايران برنامه اتمی خود را در ازای کمک های اقتصادی کنار بگذارد. اما شش ماه مذاکره در اين باره به نتيجه ای نرسيده است.

 آمريکا تهران را متهم کرده است که از برنامه اتمی خود برای سرپوشی در توليد تسليحات اتمی استفاده ميکند. تهران بارها اين اتهام را رد کرده است.