انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که هر سال جائزه  قلم طلائی خود را به يکی از کوشندگان آزادی انديشه و مطبوعات تقديم ميکند، امسال آيت اله منتظری را انتخاب کرد.

آقای ماشااله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به سئوالات بهروز عباسی پاسخ ميدهد: