سياستمداران جدائی خواه کشميرتحت حاکميت هند، برای پيدا کردن راه حلی جهت منطقه مورد اختلاف کشمير، خواستارگفتگوهای سه جانبه ای با هند و پاکستان شده اند.

۹ تن از رهبران کليه احزاب کنفرانس حريت درنخستين ديدارخود ازکشمير تحت حاکميت پاکستان، روز پنجشنبه ازخط کنترل آتش بس منطقه عبور کردند. اين رهبران ازدولت های هند و پاکستان خواسته اند کشميری ها را نيزدرگفتگوهای آينده شرکت دهند و می گويند گفتگوهای دوجانبه پيشين موفقيت آميز نبوده است.

  جدائی خواهان قصد دارند برای گفتگو با پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان، متعاقبا ظرف همين هفته عازم اين کشورشوند.

 منطقه کشميرميان هند و پاکستان تقسيم شده است. اختلاف برسراين منطقه، دو بار باعث جنگ بين هند و پاکستان شده است.

 برخی ازاعضای گروه جدائی خواهان خواستارآن هستند که منطقه کشميربه صورت بخشی ازپاکستان باشد. سايرجدائی خواهان خواستاراستقلال آن هستند.