انتظار می رود امروز در شانزدهمين سالگرد  سرکوب خشونت بار  طرفداران دمکراسی در چين، ده ها هزار نفر  در هنگ کنگ  اجتماعی برپا کنند.

يک گروه طرفدار دمکراسی ، به نام   " اتحاد هنگ کنگ"  گفت  به يادبود کسانی که روز ۴  ژوئن ۱۹۸۹ در ميان تيه نان من پکن قتل عام شدند، مردم شمع روشن خواهند کرد.

در آن زمان ، هنگامی که  نيروهای نظامی چين  تظاهرات طرفداران دمکراسی را برهم زدند، صدها دانشجو و افراد ديگری که به تظاهراتی آرام دست زده بودند کشته شدند.  سربازان هزاران تلاشگر ديگر را دستگير کردند.

پکن از  اقدام خود در سرکوب تظاهرکنندگان دفاع کرده است  و می گويد  ناچار شد عليه آنچه آنرا يک شورش ضد انقلاب می نامد، وارد عمل شود.