شاهزاده رضا پهلوی امروز در يک کنفرانس مطبوعاتی در پاريس در مورد انتخابات رياست جمهوری که بيست و هفتم ماه خرداد در ايران برگزار ميشود شرکت کرد و گزارشگر بخش فارسی صدای آمريکا، محمد رضا شاهيد در همين رابطه با وی گفتگوئی انجام داده که اکنون ميشنويد: