بمناسبت نزديکی انتخابات در ايران محمد رضا استخری خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا در لس انجلس با آقای ميرزائی، استاد سابق دانشگاه در ايران که اکنون ساکن ايالت کاليفرنياست گفتگويی انجام داده است.