طبق آمار تازه آمريکاييان پول زيادی صرف خريد کتاب بخصوص کتابهای مذهبی می کنند. در Book Expo America يکی از بزرگترين نمايشگاههای کتاب که اين هفته کار خود را در نيو يورک آغاز می کند گروه بزرگی از سردبيران، ناشرين و فروشندگان کتاب نحوه بازاريابی و آمارهای تازه در مورد فروش کتاب را بررسی خواهند کرد. نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا در اين زمينه گزارشی دارد.