وکيل اکبر گنجی، روزنامه نگار و زندانی سياسی سرشناس ايرانی، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا پيرامون وضعيـ سلامت و چند و چون مرخصی استعلاجی وی توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.