به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره اعلام خبر تعويض نخست وزير فرانسه در کمتر از 48 ساعت پس از انجام همه پرسی قانون اساسی اروپا  توجه فرمائيد.