يک سازمان عمده طرفدار حقوق بشر می گويد زنان افغانستان سه سال پس از سرنگونی دولت طالبان، همچنان از آزار و بدرفتاری گسترده رنج می برند.

گزارش جديد سازمان عفو بين الملل در لندن حاکی است زنان افغان روزانه با خطر تجاوز جنسی، ربوده شدن و ازدواج اجباری روبرو هستند .

افزون بر اين، زنان به عنوان کالا يا ِملک برای حل اختلافات و پرداخت بدهی ، معامله می شوند، و برخی از آنها به دليل آنچه خلافکاری يا گناهکاری تلقی می شود، به زندان می افتند و حتی کشته می شوند.

عفو بين الملل می گويد اعضای مرد خانواده همچنان عاملان اصلی خشونت عليه زنان در افغانستان هستند. اما، گفته می شود نهادهای رسمی ، مانند دادگستری و پليس ، نيز برای توجيه محروم ساختن زنان از حقوق اساسی ، مقررات استوار بر مذهب يا سنت را اجرا می کنند.

عفو بين الملل از دولت افغانستان و جامعه بين المللی خواسته است برای حفاظت از زنان و دختران افغان، گام های بلند تری بردارند.