دکتر اسد همايون رهبر بنياد آزادگان و عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژيک بين المللی در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا به تشريح نظراتش پيرامون مرکزی بودن اهميت ايران برای ثبات منطقه و جهان پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.