ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا با دکتر محمد برقعی، استاد دانشگاه و فعال سياسی آخرين تحولات در انتخابات رياست جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد. سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.