به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون گفتگو با امير طاهری پيرامون پيآمدهای رفراندوم قانون اساسی اروپا در فرانسه توجه فرمائيد.