مقامات اسپانيا روز جمعه يک رهبر سياسی باسک را از زندان آزاد کردند.

" آرنالدو اوتگی" ، که  روز چهارشنبه  به ظن  عضويت در گروه جدائی خواه مسلح باسک – اتا – دستگير شد،   با يک وثيقه ۵۰۰ هزار دلاری آزاد شد.  با اين حال، مقامات به او دستور دادند  گذرنامه خود را تسليم کند، و هفته ای دو بار به سازمان های  امنيتی گزارش دهد.

دستگيری " اوتگی"  چند ساعت پس از انفجار بمبی در مادريد، که ۵۳ نفر را مجروح کرد، صورت  گرفت. گروه " اتا" مسئوليت حمله را پذيرفت .