خبرگزاری عربستان سعودی گزارش می دهد ملک فهد در بيمارستان بستری شده است، اما حال او در پی آزمايشات پزشکی رضايتبخش است.

ملک فهد روز جمعه به بيمارستان رفت، و اين شايعه قوت گرفت که بيماری او شدت گرفته است. مقامات سعودی  اين گزارش را که نيروهای امنيتی به حال آماده باش در آمده اند تکذيب کردند.

مقاماتی که از وضع  ملک فهد آگاه هستند به  خبرگزاری ها گفتند او به عفونت ريه، و احتمالا ذات الريه، دچار شده است.

ملک فهد که  گفته می شود ۸۲ سال دارد،  از زمان سکته در سال۱۹۹۵، بيمار بوده است.