مقامات اندونزيائی ميگويند انفجار دو بمب قدرتمند در يک بازار شلوغ به فاصله چند دقيقه به کشته شدن دست کم بيست  و دو نفر در محله ای منجر شد که بارها صحنه خشونت های مذهبی بوده است.

 پليس ميگويد در انفجارهای امروز در شهر مسيحی نشين " تنتنا " در استان جزيره ای " سولاوزی " در مرکز اندونزی چهل نفر ديگر نيز مجروح شدند.

انفجار  دوم  پانزده دقيقه  پس  از انفجار اول  رخ داد و پليس  حدس  ميزند  هدف کسانی  بودند که  از  انفجار اول  جان  سالم  بدر بردند  و يا  به  آسيب ديدگان  در آن کمک ميکردند.

هيچ کس مسئوليت انفجار را بر عهده نگرفته است. اما " تنتنا " در شصت کيلومتری شهرک ساحلی " پوسو " بارها صحنه برخورد ميان مسيحيان و مسلمانان بوده است. اين برخوردها در پنج سال گذشته بيش از هزار کشته بجای گذاشته است.

اندونزی پرجمعيت ترين کشور مسلمان در جهان است اما جزيره " سولاوزی " که امروز صحنه انفجارهای مرگبار بود تقريبا بطور مساوی ميان مسيحيان و مسلمانان تقسيم شده است.