در اين بحث پنجشنبه شب، بهروز عباسی گفتگويی دارد با خانم معصومه شفيعی، همسر آقای گنجی، و آقای دکتر يوسف مولائی وکيل مدافع آقای گنجی. در اين برنامه وضعيت نگران کننده آقای اکبر گنجی در زندان مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.