دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه مسايل اقتصادی جاری در جهان و بويژه موضوعات مهم اقتصادی مبتلا به ايران را مورد بررسی قرار می دهد که توجه شما را به آن جلب می کنيم..