حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان در پايان سفرش به واشنگتن از رهبران جهان خواست که افغانستان را فراموش نکنند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.