دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا مناسبات آمريکا-افغانستان در سفر کرزی به واشنگتن را مورد بررسی قرار می دهد.