مقامات تايلند می گويند سربازان مستقر در جنوب کشور به داشتن روابط جنسی با زنان مسلمان متهم شده اند.

مقامات نظامی می گويند آنها به شکايت های رهبران محلی رسيدگی خواهند کرد، و هر کسی که مجرم شناخته شود، اخراج خواهد شد.

در جنوب تايلند از اوائل سال ۲۰۰۴ در جريان آنچه دولت آنرا حرکتی برای جدا ساختن ايالت های مسلمان نشين از بقيه کشور می داند، بيش از ۷۰۰ تن کشته شده اند.