در پی برگزاری کنفرانسی در ايالت کاليفرنيا در هواداری از جنبش دموکراسی در ايران، محمد رضا استخری، خبرنگار ما در کاليفرنيا، گفتگوئی با آقای حميد عظيمی، متخصص امور کامپيوتری و عضو انجمن آمريکائيان ايرانی تبار در کاليفرنيا پيرامون نتايج اين کنفرانس در دو بخش انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.