ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا، با مهندس هوشنگ کردستانی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، موضوع  رد صلاحيت های گسترده در ايران و همچنين مسئله تحريم اين انتخابات را مورد بررسی قرار داد. سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.