آمريکا می گويد عميقا نگران تصميم شورای نگهبان افراطی ايران درمورد رد صلاحيت بيش ازيکهزار کانديدای رياست جمهوری برای شرکت درانتخابات ماه آينده است.

ريچارد باوچرسخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روزدوشنبه اظهارداشت آشکاراست که منظورازاين اقدام، تاييد صلاحيت فقط کانديداهائی است که کاملا مورد قبول رژيم افراطی ايران هستند.

روحانيون و حقوقدانان عضو شورای نگهبان که افرادی غير منتخب هستند، روز يکشنبه صلاحيت کليه کانديداها را برای شرکت در انتخابات بجز شش نفر رد کردند.

پس از آن که حزب اصلاح طلب عمده ايران عهد کرد که انتخابات ۱۷ ژوئن را به خاطر رد صلاحيت کانديداها تحريم کند، آيت الله علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی به شورای ۱۲ نفری نگهبان دستورداد تصميم خود را مورد تجديد نظرقراردهد.

سال گذشته نيزهنگامی که شورای نگهبان صلاحيت بيش از ۲۴۰۰ کانديدای اصلاح طلب نمايندگی مجلس، ازجمله ۸۰ نماينده شاغل را رد کرد، افراط گرايان توانستند با اين تمهيد کنترل مجلس را دردست بگيرند.