سه روزنامه نگار رومانيائی که نزديک به دو ماه پيش در عراق ربوده شده بودند، يک روز پس از آزادی به بخارست بازگشته اند.

يک هواپيمای نظامی روز دوشنبه آنها را از بغداد باز گرداند. شورشيان، روزنامه نگاران و مترجم آمريکائی عراقی تبار آنها را روز ۲۸ مارس در بغداد ربودند.

 و در يک نوار ويديوئی تهديد کردند که اگر رومانی سربازان خود را از عراق بيرون نبرد، گروگان ها را تا ۲۷ آوريل خواهند کشت.