مقامات ارتش فيليپين می گويند در نبردی که بين نيروهای نظامی و شورشيان کمونيست در شمال کشور درگرفت، سه سرباز جانسپردند و سه نفر مجروح شدند.

نبرد روز يکشنبه و زمانی در گرفت که سربازان هنگام گشت زنی در ناحيه ای در اطراف شهرک " بالبالان" در ايالت " کالينگا" با ۲۰ چريک عضو " ارتش جديد خلق" روبرو شدند.

اين گروه، شاخه مسلح حزب کمونيست فيليپين است و مقامات نظامی تخمين می زنند که بيش از هشت هزار جنگجو دارد.

ارتش جديد خلق نزديک به چهل سال است که برای سرنگونی حکومت فيليپين می جنگد.